Erhvervelse af gravsted på Haslev kirkegård

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kiste eller askeurne såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkekontoret.
Der kan erhverves brugsret til et gravsted (forudfæste), uden der sker nogen nedsættelse af kiste eller urne, vedligeholdelsen skal da overdrages til kirkegården mod betaling ved årlig regning.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkekontoret et gravstedsbrev.

Gravstedsret kan erhverves til et gravsted for personer som:

  • Havde bopæl i kommunen og tilhørte folkekirken.
  • Havde ægtefælle, samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse Stiftøvrigheden.
  • Havde bopæl i kommunen uden at tilhøre folkekirken.

 

Når der udlægges gravplads til en ægtefælle eller samlever, kan der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle eller samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads, hvis dette er praktisk muligt. 
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelse eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

Fornyelse af gravstedsretten efter fredningsperiodens ophør sker ved, at kirkekontoret retter henvendelse til indehaveren af gravstedet pr. brev med mulighed for forlængelse eller sløjfning af gravstedet. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 30 år, for børn under 2 år er fredningstiden dog 15 år. For urnegrave er fredningstiden 10 år. Fredningstiden udløber  pr. 31. december.

Overdragelse af gravstedet kan kun finde sted ved henvendelse til kirkekontoret.

Indhegning af gravstedet ved plantning af hæk, sker på kirkegårdens foranstaltning. Dette gælder også vedligeholdelse af samme.

Beplantning af gravstedet må ved højde og/eller udbredelse ikke være til ulempe. Der gælder særlige regler for beskæring eller fjernelse af beplantning, herunder træer.

Gravminder må ikke ved størrelse eller form virke skæmmende for kirkegården eller ved indskrift og udstyr være upassende. Der gælder særlige regler for størrelse af gravminder og indskrift på afdelingerne O og V14. -Yderligere oplysning findes under gravstedstyper. Kirkegården forbeholder sig ret til ikke at godkende gravminderne, hvis de ikke overholder de særlige regler. Gravminder leveres af gravstedsindehaver uden kirkegårdens mellemkomst, og indehaveren har pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

Kontakt til kirkegården

Haslev Kirkekontor
Kirkepladsen 8 A
4690 Haslev
Tlf.: 56 31 51 62
Fax: 56 31 51 03
E-mail: kontor@haslevkirke.dk 

Kirkegården/teamleder
Martin Sauer
Tlf.: 61 20 86 44
mahs@km.dk

Åbningstider: 

Mandag lukket. 
Tirsdag – fredag kl. 9.00 – 12.30 
samt efter aftale. 

Haslev Kirkegård er med på www.findgravsted.dk.
Hent den gratis App: "Find gravsted" i GooglePlay
til Android og i App Store til iPhone telefoner og
find gravstedet og takster.